Dammyrdalsveien – Skiforeningens vurdering

Skiforeningen har en restriktiv holdning til bygging av skogsbilveier i Marka. Skal vi kunne støtte slike tiltak, må fordelene for friluftslivet være betydelige og oppveie ulempene.

Skiforeningens posisjon i Marka-saker gir stor påvirkningskraft og et betydelig ansvar. Derfor er dialog med alle som har engasjement for Marka viktig i vår måte å jobbe på. Vi har fulgt prosessen rundt utbygging av Dammyrdalsveien på Krokskogen tett, både gjennom saksbehandlingen og i dialog med grunneier, naturvernere og andre idretts- og friluftslivsorganisasjoner.

Området hvor skogsbilveien bygges har verdifulle kvaliteter for friluftslivet, og det er lett tilgjengelig både sommer og vinter. Det er ikke vanskelig å forstå at utbyggingen skaper engasjement, både at den møter protester og at den får støtte.

Fortsatt skiløype på Gråseterveien

Noen er bekymret for at Gråseterveien skal brøytes oftere som følge av forlengelsen over Dammyra, og synes å ha dette som premiss i sine vurderinger. Den bekymringen deler ikke Skiforeningen.

Skiforeningen har tett dialog med grunneier, og vi har fått de forsikringene vi trenger om at skogsbilveien ikke skal brøytes som gjennomkjøringsvei mellom Sørkedalen og Lommedalen, og at den nye delen kun unntaksvis skal brøytes.

Ved behov ønsker grunneier å ta tømmer ut vestover mot Lommedalen. Det betyr at behovet for brøyting av Gråseterveien vil bli mindre enn det har vært. Dette er positivt for skitilbudet fra Sørkedalen, særlig i snøfattige vintre.

Utvidelsen av Dammyrdalsveien vil kun berøre 450 meter av dagens skiløype. Det betyr at løypa blir omtrent slik man har opplevd den tidligere. Skogsbilveien vil gi økt tilgang til Marka fra flere utfartspunkter, og syklister og andre får en attraktiv rundturmulighet.

Samlet sett er vi trygge på at Dammyrdalsveien vil styrke ski-, sykkel- og friluftslivstilbudet.

Markaloven står sterkt

Denne saken er et godt eksempel på at mange aktører har sterke og ulike interesser i Marka. Markaloven er det viktigste verktøyet vi har for å balansere disse interessene. Loven sikrer helhetlig forvaltning av Marka, med plass og muligheter for naturopplevelser og frilufts- og idrettsaktiviteter.

I Marka-arbeidet samhandler Skiforeningen med 2 000 grunneiere. Vi har ofte andre interesser enn grunneierne, spesielt når det kommer til friluftsliv kontra næringsrettet drift av eiendommene. Som alltid forsøker vi å finne de beste løsningene for alle som er aktive i Marka. Dette kan innebære krevende diskusjoner, men i de aller fleste tilfellene finner vi frem til gode løsninger.

Skiforeningen er en sentral aktør i å sikre markalovens formål gjennom den tilretteleggingsjobben vi utfører, og de sakene vi involverer oss i og påvirker. Vi ønsker at enda flere skal ha aktive liv i Marka.

Erik Eide, generalsekretær i Skiforeningen

Innlegget sto på trykk i Budstikka 22. august 2017.

Affiliates